Regulamin świadczenia usług

przez Armi dla Klienta

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Stosunki prawne pomiędzy „Polbooking” a Klientem podlegają przepisom

Kodeksu Cywilnego oraz postanowieniom niniejszych ogólnych warunków.

 

I ZAWARCIE UMOWY

 

1. Zawarcie Umowy - Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej „Polbooking” następuje z chwilą wysłania formularza rezerwacyjnego z danymi niezbędnymi do wypełnienia, udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym, zapoznaniem sie z regulaminem oraz z chwilą wpłacenie zadatku.

 

II. WARUNKI REZYGNACJI

 

1.Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając oświadczenie pisemne. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dniu, w którym uczestnik nie wykonał czynności określonej w Umowie-Zgłoszeniu, takiej jak:

§ uzupełnienie wpłaty do pełnej ceny imprezy w terminie wskazanym przez Polbooking

§ dostarczenie wymaganych dokumentów,

§ dzień rozpoczęcia imprezy – jeżeli uczestnik nie weźmie w niej udziału.

 

2. W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie „Polbooking” w tym m.in. z powodu

§ wydania paszportu lub braku dokumentów uprawniających do przekroczenia

§ granicy (paszport, wiza itp.)

§ niedotrzymanie przez uczestnika określonych w zgłoszeniu terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów

§ nieprzybycie lub spóźnienie się na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu)

§ nie zgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń wskazanym w programie lub na voucherze

§ choroby i innych przypadków losowych

§ uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne.

 

3. Uczestnik traci wpłacony zadatek oraz zobowiązuje się do zapłacenia następujących opłat:

§ opłaty manipulacyjnej w wysokości 200,00zł od osoby przy rezygnacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

§ 30% ceny imprezy przy rezygnacji pomiędzy 29 – 21 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy

§ 50% ceny imprezy przy rezygnacji między 20 – 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy

§ 70% ceny imprezy przy rezygnacji między 14 – 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy

§ 100% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie krótszym niż 7dni przed datą rozpoczęcia imprezy oraz w przypadku nie zgłoszenia się na miejsce

§ zbiórki lub nieprzybycia do miejsca realizacji imprezy.

 

4. Polbooking do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy może zaproponować inny obiekt lub zwrócić wpłacone pieniądze bez podania przyczyny.

 

 

III. REALIZACJA ZGŁOSZENIA

 

1. W trakcie trwania imprezy Uczestnik winien posiadać ważny dokument tożsamości celem ewentualnego przedłożenia w miejscu pobytu.

 

2.„Polbooking” nie jest odpowiedzialne za przebieg imprezy, zgodność z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. Polbooking jedynie odstępuje za określoną opłatą ilość miejsc, które zarezerwowano spośród tych jakimi dysponuje. W myśl ustawy o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 wraz z późniejszymi zmianami, Polbooking jedynie pośredniczy w sprzedaży miejsc noclegowych na określone z góry terminy. Przedstawiciele Polbooking nie przebywają na terenie obiektów noclegowych w trakcie odbywania usługi przez uczestników pobytu i nie mają obowiązku stawiennictwa na wezwanie klientów. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w trakcie trwania imprezy u właścicieli obiektów typu hotelarskiego.

 

3.Po powrocie Uczestnik może przedłożyć reklamację, wnioski i uwagi w terminie 14 dni od zakończenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej u sprzedającego ( właściciela obiektu noclegowego) wraz z udokumentowaną okolicznościom zdarzeń. Polbooking ma czas do 30 dni od dnia zakończenia pobytu Gości w obiekcie noclegowym na rozpatrzenie reklamacji. 

 

4.„Polbooking” nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np.: warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych okoliczności, zapewnienie mediów w obiekcie ( ciepła woda, prąd, ogrzewanie itp.) siły wyższej lub leżących po stronie Uczestnika.

 

5.„Polbooking” nie będzie dokonywało zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

6.Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. Od uczestników na poczet ich pobytu może zostać pobrana kaucja ustalona indywidualnie. Wpłacona kwota zostaje zwrócona w chwili wykwaterowania i zdania obiektu w stanie niepogorszonym.

 

7.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa przewozowego w trakcie trwania imprezy.

 

8. W przypadku imprez dla grup zorganizowanych uczestnicy zobowiązani są do uzupełnienia brakujących danych (tj, seria i numery dowodów osobistych, paszportów, nr pesel, adresu zamieszkania oraz kontaktowego numeru telefonu) najpóźniej do 2 dni przed data rozpoczęcia imprezy pod rygorem odmówienia uczestnictwa w imprezie Polbooking bez zwrotu kosztów za imprezę.

 

 

IV ZAMELDOWANIE I OKRES POBYTU 

 

1.Zameldowanie i zakwaterowanie Gościa następuje w dniu przyjazdu przez właściciela obiektu typu hotelarskiego (zwanego dalej potocznie obiektem noclegowym) lub poprzez osoby tam pracujące.

 

2.Aktu meldunku dokonuje się na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy i wydania kluczy. Na miejscu może zostać pobrana kaucja zwrotna ( dot. pobytu grup)

 

3.Wymeldowanie gości i ewentualny zwrot kaucji następuje po zdaniu pokoi i kluczy u gospodarzy domu.

 

4.Doba hotelowa trwa zazwyczaj od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego, chyba że zewnętrzne przepisy stanowią inaczej.

 

5.Przedłużenie pobytu przez gościa obiektu noclegowego poza okres wskazany w procesie rezerwacji jest możliwe tylko w przypadku, gdy obiekt posiada wolne miejsca w danym terminie.

 

6. Każdy gość zobowiązuje się do zapłaty z góry opłaty klimatycznej ( opłata ta nie powinna przekroczyć 4,00 zl za każdy dzień pobytu) – art.17Ustawy z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.121poz. 844 chyba, że kwota ta została wcześniej uwzględniona w zestawieniu cenowym.